Viessmann Všeobecná ustanovení

General information

My, společnost Fri-Service Czech s.r.o. (dále jen "Viessmann" nebo "my"), jako součást skupiny Viessmann, bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržujeme pravidla platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně patří především základní nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: "DS-GMO", nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V tomto případě se jedná o tzv. Skupina Viessmann zahrnuje společnosti spojené s Viessmann GmbH & Co. KG přidruženými společnostmi. Jedná se o ty, nad nimiž máme kontrolu. Osobní údaje jsou na našich webových stránkách a při používání našich aplikací a služeb shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu a zpracovávány pro konkrétní účel. Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují, nebo jiné údaje s vámi spojené.

Odpovědný subjekt ve smyslu právních předpisů o ochraně údajů

Fri-Service Czech s.r.o.
Pobočka Praha
Logistický areál P3 park, Hala F
F.V. Veselého
193 00 Praha
Česká republika

+420 702 056 815
E-Mail: hotline@friservice.cz

Zpracování v rámci skupiny Viessmann

Naším jménem jedná společnost Fri-Service Czech s.r.o.: 

 • Fri-Service Czech s.r.o., Pobočka Praha
 • Fri-Service Czech s.r.o., Sídlo firmy Brno
 • Fri-Service SK s.r.o 

Shromážděné údaje mohou být zpracovány nebo předány jiným společnostem skupiny Viessmann, pokud: 

 • jste dali svůj výslovný a informovaný souhlas jinde (např. odkaz v poptávkovém formuláři),
 • je to nezbytné s ohledem na konkrétní účel a rozdělení práce v rámci skupiny Viessmann; za tímto účelem byly v rámci skupiny Viessmann uzavřeny příslušné smluvní dohody,
 • údaje jsou zpřístupněny pseudonymizované odpovědnou stranou a odpovědná strana zaručuje, že pověřená společnost skupiny nemůže tyto údaje de-pseudonymizovat, nebo
 • odpovědný orgán ukládá údaje anonymně a takto uložené údaje již nepodléhají předpisům o ochraně údajů.

Převod do třetích zemí

Společnosti skupiny Viessmann zpracovávají/předávají vámi poskytnuté údaje v Německu, Evropské unii a ve třetích zemích (včetně USA), které mají odpovídající úroveň ochrany údajů podle článku 45 DS-GVO nebo nabízejí odpovídající záruky podle článku 46 DS-GVO. 

Oblast působnosti prohlášení o ochraně údajů

Následující prohlášení vám poskytne přehled o tom, jak zaručujeme ochranu údajů, jaké údaje jsou shromažďovány a zpracovávány, za jakým účelem a na jakém právním základě. V zásadě platí pro všechny webové stránky a aplikace, za které společnost Viessmann odpovídá. Pokud se webové stránky a aplikace společnosti Viessmann od těchto zásad zpracování údajů odchýlí nebo je doplní vlastními, bude to vhodným způsobem uvedeno na příslušných webových stránkách nebo v aplikacích.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se skládají z pěti částí:

 • První část (ustanovení pro podnikové uživatele) se vztahuje na podnikové uživatele služeb společnosti Viessmann.
 • Druhá část (předpisy pro žadatele) se vztahuje na soukromé uživatele služeb Viessmann, pokud jde o žádosti.
 • Třetí část (obecné informace a předpisy pro webové stránky a aplikace společnosti Viessmann) platí pro všechny uživatele, kteří využívají služby nebo webové stránky a aplikace společnosti Viessmann.
 • Čtvrtá část (informace o právech subjektů údajů) se vztahuje na všechny uživatele, jejichž údaje podléhají právu na ochranu údajů, nikoli však na právnické osoby.
 • Kromě toho mohou naše webové stránky obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

I. Ustanovení pro podnikatele

Tato část předpisů o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na podnikatele, jako jsou živnostníci, průmyslové podniky, obce, obchodní podniky, projektanti, architekti atd., a to pouze v případě, že tito uživatelé zpřístupňují osobní údaje kontaktních osob pro uzavírání a plnění smluv v souladu s článkem 6 odst.1 písm. b) DSGVO na našich webových stránkách a v našich aplikacích.

Společnost Viessmann shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:
Zprostředkování poptávek zákazníků
Zprostředkování poptávajících zákazníků
Zobrazení ve specializovaných firemních adresářích Viessmann (např. vyhledávání specializovaných partnerů na stránkách www.viessmann.co.uk). 

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, používáme je pouze pro zodpovězení vašich poptávek, pro zpracování smluv uzavřených s vámi, pro technickou správu, pro přihlašovací činnosti a služby dostupné na příslušných internetových stránkách nebo v aplikacích.

Uložené osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných právních důvodů. Kontaktujte prosím hotline@friservice.cz. Vaše údaje pak budou vymazány, nebo pokud jsou stále nezbytné pro účely ověřování, fakturace a/nebo účetnictví, budou pro tyto účely uloženy.

Pro další osobní údaje zpracovávané v souvislosti s dodávkou a poskytováním produktů a služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) platí ustanovení o ochraně údajů v příslušných všeobecných obchodních podmínkách.

II. Pravidla pro uchazeče

Tato část předpisů o ochraně osobních údajů se vztahuje na uchazeče o zaměstnání v inzerátech společností skupiny Viessmann. To platí pouze v případě, že tito uchazeči poskytují společnosti Viessmann osobní údaje v rámci přijímacího řízení, např. žádost v listinné podobě, e-mail, kontaktní formuláře s přílohami nebo portály provozované společností Viessmann nebo využití elektronických burz práce třetích stran v souladu s požadovaným obsahem, a to i v souladu s dalšími regionálními právními předpisy.

Vaše osobní údaje používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Dokumenty žádosti podané v papírové podobě jsou uchovávány pouze po dobu trvání náborového procesu, poté jsou zlikvidovány prostřednictvím certifikovaných poskytovatelů služeb v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

K výmazu osobních údajů žadatele dojde automaticky nejdříve po 4, nejpozději však po 6 měsících od okamžiku, kdy byl žadatel informován, že danou pozici neobsadí a že neexistují žádné další právní požadavky, které by tomu bránily. Tato lhůta vychází z ustanovení zákona o rovnosti z roku 2010.

Pokud nám zašlete dokumenty k žádosti o zaměstnání v papírové nebo elektronické podobě bez odkazu na inzeráty, vyjadřujete tím souhlas s tím, že vaše údaje zůstanou uloženy v našem systému, aby mohly být v budoucnu zváženy pro další inzeráty.

III. Obecné informace a předpisy pro webové stránky a aplikace společnosti Viessmann

Tato ustanovení platí vedle ustanovení pro soukromé uživatele a ustanovení pro podnikové uživatele pro webové stránky a aplikace společnosti Viessmann. 

Zpracování údajů při přístupu na naše internetové stránky a používání našich aplikací.

Společnost Viessmann automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč nebo aplikace předává, do souborů protokolu serveru. Společnost Viessmann nemůže tyto údaje přiřadit jednotlivým osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Jedná se o tyto údaje: 

Typ/verze prohlížeče

 • Použitý operační systém
 • Odkazující adresa URL (dříve navštívená stránka)
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresy v4 a v6)
 • Čas požadavku na server

IP adresa je celosvětově platná identifikace vašeho počítače v okamžiku přidělení poskytovatelem internetu a v současné nejběžnější podobě (IPv4) se skládá ze čtyř bloků číslic oddělených tečkami. Ve většině případů jako soukromý uživatel nepoužíváte stálou IP adresu, protože ta je vám poskytovatelem přidělena pouze dočasně (tzv. "dynamická IP adresa"). U trvale přidělených IP adres (tzv. "statické IP adresy") je jednoznačné přiřazení uživatelských údajů prostřednictvím této funkce technicky snadné.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám
 • Zajištění pohodlného používání výše uvedených webových stránek.
 • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • Pro další administrativní a statistické účely

Osobní údaje ze souborů protokolu serveru jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v "oprávněném zájmu" odpovědné osoby za předpokladu, že vaše základní práva, svobody nebo zájmy nemají přednost. Naším oprávněným zájmem je snazší správa a možnost odhalovat a sledovat hackerské útoky. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud ve vaší konkrétní situaci existují důvody, které jsou v rozporu se zpracováním údajů. Stačí, když zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vás osobně.

Soubory protokolu serveru s výše uvedenými údaji jsou po 30 dnech automaticky smazány nebo anonymizovány, pokud jsou použity pro statistické účely. Vyhrazujeme si právo uchovávat soubory protokolu serveru déle, pokud existují skutečnosti, které naznačují předpoklad neoprávněného přístupu (např. pokus o hackerský útok nebo tzv. DDOS útok).

Odkazy na externí webové stránky

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na webové stránky a aplikace společnosti Viessmann. Ty mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Na ty se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Pokud opustíte webové stránky a aplikace společnosti Viessmann, abyste navštívili služby poskytovatele třetí strany, doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli také prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele. 

Informace o souborech cookie a používání analytických nástrojů

Zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a analytických nástrojů (Google Analytics a Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, Re-Targeting-Technologies, Google Remarketing, Facebook Remarketing a Inspectlet) je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v "oprávněném zájmu" odpovědné osoby za předpokladu, že vaše základní práva, svobody nebo zájmy nemají přednost. Naším oprávněným zájmem je analyzovat používání našich webových stránek.

Zpracování osobních údajů službou Google AdWords (seznam všech retargetingových technologií) se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v "oprávněném zájmu" odpovědné osoby za předpokladu, že vaše základní práva, svobody nebo zájmy nemají přednost. Naším oprávněným zájmem je personalizované zobrazování cílené reklamy a statistická analýza účinnosti reklamy (např. zjištění, kolik kliknutí na reklamní banner vedlo k nákupu na našich webových stránkách).

Společnost Viessmann používá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích na několika místech tzv. cookies. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč. Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Soubory cookie nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry.

Společnost Viessmann k tomuto účelu používá také analytické nástroje, například Web Trends nebo Google Tag Manager (Firebase). Poskytnuté a použité údaje jsou shromažďovány a ukládány zcela anonymně. Tyto údaje mohou být uloženy i mimo území Spojeného království nebo Evropské unie.

Při zavádění a používání analytických nástrojů a sledovacích technologií osobní údaje co nejrychleji anonymizujeme buď na straně poskytovatele, což je upraveno příslušnými smlouvami, nebo v rámci našeho prvního použití, takže právo na informace z vaší strany nelze uplatnit u všech níže uvedených technologií.

Přenosu těchto údajů můžete zabránit příslušným nastavením v prohlížeči, aplikaci nebo prostředí operačního systému (iOS, Android). To však může vést k problémům s vyvoláním, provozem nebo funkčností nabízeného obsahu nebo služby. Možnost deaktivace (opt-out) souborů cookie námi používané služby společnosti Taboola, Inc. najdete pod následujícím odkazem: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage.

Kromě toho v některých případech používáme soubory cookie k měření úspěšnosti a optimalizaci našich reklamních aktivit. Používáme sledování konverzí společnosti Adform Germany GmbH (dále jen Adform). Soubor cookie se nastaví, jakmile dojde ke kontaktu s reklamním nosičem společnosti Viessmann (např. reklamním bannerem) umístěným prostřednictvím Adform. Soubor cookie obsahuje reklamní ID a je platný po dobu 60 dnů. Neobsahuje žádné prvky (např. kompletní IP adresu, jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu), pomocí kterých byste mohli být osobně identifikováni. Reklamní ID nám však říká, na který reklamní materiál vás společnost Viessmann upozornila. Skupina Viessmann v žádném případě nespojuje reklamní ID s osobními údaji. Uživatelé, kteří si nepřejí účastnit se sledování konverzí, mohou soubor cookie Adform deaktivovat prostřednictvím svého prohlížeče na adrese http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out.

Soubory cookie třetích stran

Společnost Viessmann využívá řadu reklamních partnerů, kteří přispívají k tomu, aby pro vás byla internetová nabídka a webové stránky zajímavější. Z tohoto důvodu se při návštěvě webových stránek na vašem pevném disku ukládají také soubory cookie partnerských společností. Jedná se o dočasné/trvalé soubory cookie, které se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou. Tyto dočasné nebo trvalé soubory cookie (životnost 14 dní až 10 let) se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby se samy vymažou. Soubory cookie našich partnerských společností rovněž obsahují pouze pseudonymní, obvykle dokonce anonymní údaje. Jedná se například o údaje o tom, jaké produkty jste si prohlíželi, zda bylo něco zakoupeno, jaké produkty byly vyhledávány apod.

Někteří naši reklamní partneři shromažďují informace o tom, které stránky jste již navštívili nebo o které produkty jste se zajímali, aby vám mohli zobrazit reklamu, která nejlépe odpovídá vašim zájmům. Tyto pseudonymní údaje nebudou nikdy kombinovány s vašimi osobními údaji. Jejich jediným účelem je umožnit našim reklamním partnerům oslovit vás reklamou, která by vás mohla skutečně zajímat.

Technologie opětovného cílení

Naše webové stránky využívají takzvané technologie opakovaného cílení. Tyto technologie používáme, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější. Tato technologie umožňuje oslovit uživatele internetu, kteří se již zajímají o naše produkty, reklamou na webových stránkách našich partnerů. Jsme přesvědčeni, že vložení personalizované reklamy související se zájmem je pro uživatele internetu obecně zajímavější než reklama, která takový osobní odkaz nemá. Vkládání těchto reklamních materiálů na stránky našich partnerů je založeno na technologii cookies a analýze předchozího chování uživatelů. Tato forma reklamy je zcela pseudonymní. Žádné uživatelské profily nejsou spojovány s vašimi osobními údaji.

Používáním našich stránek souhlasíte s používáním tzv. cookies, a tím i se shromažďováním, ukládáním a používáním vašich uživatelských údajů. Vaše údaje jsou navíc v souborech cookie ukládány i po skončení relace prohlížeče, takže je lze například při příští návštěvě webových stránek znovu vyvolat. Tento souhlas můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat tím, že v nastavení prohlížeče odmítnete přijímat soubory cookie.

IV. Informace o právech subjektů údajů

Tato část prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje další informace o tom, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů vůči společnosti Viessmann. 

Vaše identita

Za účelem dodržení práv dotčených DS-GMO může být nutné, aby společnost Viessmann v případech osobních údajů shromážděných na základě smluvních vztahů na základě náhodného výběru nebo v případech oprávněných pochybností požadovala další informace k prokázání vaší totožnosti. To platí zejména v případě, že žádost o informace je k dispozici v elektronické podobě, ale údaje odesílatele neodhalují totožnost dotčené fyzické osoby. 

Vaše práva

 • požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na odvolání, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme, v souladu s článkem 16 GDPR;
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů uložených u nás v souladu s článkem 17GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle článku 18 GDPR omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je zpracování protiprávní, ale odmítáte údaje vymazat a my je již nepotřebujeme, ale pokud je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo pokud jste podali námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;
 • získat v souladu s článkem 20 GDPR osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;


Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás:

Fri-Service Czech s.r.o.
Pobočka Praha
Logistický areál P3 park, Hala F
F.V. Veselého
193 00 Praha
Česká republika

+420 702 056 815
E-Mail: hotline@friservice.cz

V souladu s článkem 7 odstavcem 3 GDPR můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s námi. V důsledku toho nám nebude dovoleno v budoucnosti pokračovat ve zpracování dat na základě tohoto souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím: info.fi@viessmann.com nebo widerruf@viessmann.com nebo poststelle@datenschutz.hessen.de

Stížnost na dozorový orgán podle článku 77 GDPR. Obvykle se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho trvalého místa pobytu nebo na sídlo naší společnosti.

Další informace - Kontaktní údaje

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vám vždy k dispozici, abychom odpověděli na vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte dotazy, na které tato prohlášení o ochraně osobních údajů nedokázala odpovědět, nebo pokud byste chtěli podrobnější informace o jakémkoli bodu, kontaktujte nás prosím:

Fri-Service Czech s.r.o.
Pobočka Praha
Logistický areál P3 park, Hala F
F.V. Veselého
193 00 Praha
Česká republika

+420 702 056 815
E-Mail: hotline@friservice.cz

Informační bezpečtnost

Snažíme se uchovávat vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních prostředků takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nelze zaručit úplnou bezpečnost dat, proto doporučujeme, abyste důvěrné informace zasílali poštou. 

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a je datováno září 2023.

Vzhledem k dalšímu vývoji naší webové stránky a nabízených služeb nebo vzhledem ke změnám právních nebo úředních požadavků se může stát nutné změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na webové stránce.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vám vždy k dispozici, abychom odpověděli na vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte dotazy, na které tato prohlášení o ochraně osobních údajů nedokázala odpovědět, nebo pokud byste chtěli podrobnější informace o jakémkoli bodu, kontaktujte nás prosím:

Fri-Service Czech s.r.o.
Pobočka Praha
Logistický areál P3 park, Hala F
F.V. Veselého
193 00 Praha
Česká republika

+420 702 056 815
E-Mail: hotline@friservice.cz